ความเป็นมา
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ "การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้หลายประการ ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9  ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเรียกสถานที่นี้ว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
 
 
 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินงานตาม มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดตั้ง "ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ." ไว้ ณ ห้องสมุด สมอ. (ชั้น 1 อาคาร สมอ.) ซึ่งประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถมาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมอ. ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ในวัน-เวลาราชการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว

บทความวารสารที่เกี่ยวข้อง (สมอ.สาร ฉบับ พฤษภาคม 2552, หน้า 19-22)
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (จัดทำโดย สขร.)
  Photo Gallery
ห้องสมุด สมอ. เป็นแหล่งรวบรวมมาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารด้านการรับรองคุณภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปของเอกสาร ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช และสื่อวัสดคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด ในประเทศไทย แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านสถานที่ สมอ. ไม่สามารถจัดให้มีห้องบริการข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะได้ จึงจัดตั้ง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ไว้ภายในห้องสมุดฯ โดยจัดเป็น "มุมให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
จัดทำป้ายบอกสถานที่ตั้งของ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถมองเห็นได้ทันที ที่เข้ามายังอาคาร สมอ.
จัดมุมให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. เป็นการเฉพาะ ไว้ภายในห้องสมุดฯ โดยข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนขอตรวจดู ณ มุมให้บริการฯ นี้ จัดทำเป็นแฟ้มต่างๆ ได้แก่ แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 พร้อมทั้งจัดให้มีแฟ้มดัชนีข้อมูลข่าวสาร สำหรับประชาชนใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวก รวดเร็ว
 

 
 
 
 
จัดเตรียมที่นั่งแยกส่วนไว้เฉพาะที่มุมให้บริการฯ ดังกล่าว ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง

 

.............................................................................................................................