ประชาชนควรรู้

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิได้รู้" (rights to know) ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ ได้ตามกฎหมาย

วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

วิธีขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป สามารถขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • ติดต่อด้วยตนเอง

    ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.
  • สอบถามข้อมูล ทาง

    โทรศัพท์ / Fax. / E-mail
  • ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ทาง

    เว็บไซต์ของศูนย์ฯ

แนะนำ/ติชม

ท่านสามารถแนะนำ/ติชม/ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ :

กรอกแบบสำรวจฯ ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กรอกแบบสำรวจฯ ออนไลน์

แบบสำรวจด้านความโปร่งใส

ข้อมูลติดต่อ


ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. (ห้องสมุด)
ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3510, 0-2202-3515 Fax. 0-2354-3276
E-mail: library@tisi.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2563)