ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สมอ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินงานตามแนวทางแห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ณ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าว สมอ. ทั้งยังได้ริเริ่มจัดทำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ค้นหาข้อมูลตามมาตรา 9 โดยพิมพ์ข้อความลงในช่องคำค้น แล้วคลิก"ค้นหา" หรือ คลิก link (ข้อความที่ขีดเส้นใต้) เพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารฯ แต่ละหัวข้อ

 
  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
....................................................................................................................................................................................................................................................