ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สมอ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินงานตามแนวทางแห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ณ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าว สมอ. ทั้งยังได้ริเริ่มจัดทำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ค้นหาข้อมูลตามมาตรา 7 โดยพิมพ์ข้อความลงในช่องคำค้น แล้วคลิก"ค้นหา" หรือ คลิก link (ข้อความที่ขีดเส้นใต้) เพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารฯ แต่ละหัวข้อ

 
 
มาตรา 7 (1)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 
มาตรา 7 (2)
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 
มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 
มาตรา 7 (4)
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา 7 (5)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด (ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
....................................................................................................................................................................................................................................................